CANZOGLYCAN 1 kg 375.- PLN

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 48 godzin

Opis

 CANZOGLYCAN TM

Substancje natury wspomagające rozwój szkieletu koni sportowych.

Wstęp

Szkielet jest jednym z największych układów organizmu, zapewniający poruszanie i posturę zarówno   człowieka  jak i zwierząt.  Do niedawna układ szkieletowy miał być bradytroficznym lub posiadać strukturę statyczną, prawie bez żadnych zmian metabolicznych. Rozwój nowych metod badań procesów biochemicznych i morfologii ultrastrukturalnej1) wykazał, że ani chrząstka ani kość nie są strukturami statycznymi, ale wręcz przeciwnie, są to tkanki z określonymi funkcjami i specyficznymi właściwościami.

Chrząstka stawowa

Chrząstka stawowa jest beznaczyniowa i nie posiada nerwów. Składa się ona z macierzy i jednego unikatowego typu komórek, chondrocytów.  Podczas rozwoju chondrocyty produkują obfitą substancje macierzystą ,w której pozostają na zawsze osadzone.  W dorosłym życiu chondrocyty są odpowiedzialne za metabolizm poszczególnych elementów macierzy - chrzęstnego kolagenu i proteoglikanów.  Ten fakt musi być brany pod uwagę, ponieważ chondrocyty nie mogą się dzielić fenotypowo w dorosłej tkance.  Zatem utrzymanie struktury i funkcjonalności tych komórek odgrywa decydującą rolę i pozwala na beztarciowe poruszanie się stawów. 2)

Tkanka kostna

Kość jest bardzo dynamiczną tkanką, będącą ciągle modelowaną przez skomplikowane współdziałanie osteoklastów i osteoblastów. Zaburzenie współdziałania między tymi dwoma typami komórek powoduje wady kości, co może prowadzić do deformacji szkieletu i niepełnosprawności ruchowej. Ponadto, szkielet jest głównym miejscem magazynowania wapnia i innych minerałów, które są uwalniane w razie potrzeby.

Dlaczego CANZOGLYCAN?

W ostatnich dwóch miesiącach ciąży oraz w okresie rozwoju, tworzenie kości i przebudowa osiągają swój szczyt. Gdy ilość minerałów i innych składników odżywczych kości w tym okresie rozwoju kostnego jest niewystarczająca, możliwe są choroby metaboliczne kości. Te choroby metabolizmu (ortopedyczne wady rozwojowe) są dość często diagnozowane u źrebiąt i młodych koni w okresie szybkiego wzrostu.  Aby sprostać  wyzwaniom treningu i wyścigów, optymalne formowanie kości i mineralizacja mają wielkie znaczenie. Strukturalnie wytrzymała kość wymaga specyficznych składników odżywczych, dostępnych dla organizmu. 

Profil produktu i dostępność biologiczna

CANZOGLYCAN to preparat biologiczny zawierający wszystkie białka, minerały i czynniki biologiczne istotne dla prawidłowego rozwoju kości.3) Połączenie tych czynników stanowi jego zaletę wobec czystych suplementów wapnia. Podstawowymi składnikami stosowanymi w produkcji CANZOGLYCAN’u są zhydrolizowane białka zwierzęce, peptydy i minerały, które zostały w całości przetestowane i dopuszczone do spożycia przez ludzi. Produkt końcowy zawiera wszystkie składniki kości w odpowiedniej proporcji fizjologicznej. 

Frakcja organiczna CANZOGLYCAN’u składa się z kolagenów, proteoglikanów, specyficznych białek kostnych i polipeptydów, takich jak czynniki wzrostu i osteokalcyny.  CANZOGLYCAN jest wytwarzany w procesie farmaceutycznym, opracowanym w celu zabezpieczenia struktur mineralnych i organicznych składników materiałów początkowych. Mikrokrystaliczna postać wapnia i fosforu zapewnia powolne i ciągłe uwalnianie tych czynników w dłuższym okresie czasu.

Z farmakologicznego punktu widzenia, to powolne uwalnianie ma znaczenie, bo zapobiega wysokim fluktuacjom osoczu minerałów, które mogą obciążać nerki, oraz chroni przed hormonalnymi zachwianiami, takimi  jak oznaki PTH.

Wapń uwalniany z CANZOGLYCAN’u jest absorbowany przez śluzówkę jelit przy pomocy organicznych molekuł transportowych. Absorbowany wapń pojawia się w surowicy w postaci związanego z białkiem Ca i zjonizowanego Ca ++.

Znaczenie czynników kościotwórczych w CANZOGLYCAN’ie.

Nowoczesne techniki diagnostyczne ujawniły, że mikrouszkodzenia lub złamania są częstą przyczyną kulawości u koni wyścigowych i innych koni sportowych. W tych przypadkach czynniki kościotwórcze CANZOGLYCAN’u, które wywołują szybkie i całkowite gojenie uszkodzonych kości z utworzeniem stałej, dokładnie zmineralizowanej tkanki kalusowej, mają wielkie znaczenie. Frakcje organiczne używane podczas wytwarzania mają pozytywny wpływ na metabolizm zarówno komórek kostnych, jak i komórek mezenchymalnych. CANZOGLYCAN stymuluje metabolizm:

 • ·fibroblasty (ścięgien, pochewek ścięgien, błon maziowych)
 • ·chondrocytów (tkanek chrząstki)
 • ·osteoblastów (elementów szkieletowych)

Ogólny pozytywny wpływ na wszystkie struktury okołostawowe czyni CANZOGLYCAN skutecznym środkiem w zapobieganiu metabolicznych młodzieńczych chorób szkieletowych i leczeniu mikrouszkodzeń.

Podsumowanie

CANZOGLYCAN jest preparatem biologicznym. Zawiera on wszystkie minerały kości w prawidłowej proporcji fizjologicznej w połączeniu z substancjami kolagenowymi, proteoglikanami i peptydami/białkami. Jest on wytwarzany w procesie farmaceutycznym, opracowanym w celu zabezpieczenia struktur mineralnych i organicznych składników materiałów początkowych.

Formula

Kompleks proteoglikanowo-hydroksyapatytowo-osseinowy                         92%

Substancje pomocnicze do                                                                           100%

Składniki

Białko, surowe

30,73%

Tłuszcz, surowy

1,75%

Błonnik surowy

1,10%

Popiół, surowy

56,80%

Woda

≤ 3,27%

Wapń

20,00%

Fosfor

2,10%

Magnez

2,20%

Sód

0,00%

 

Produkt jest zalecany dla:

 • ·źrebiąt
 • ·młodziaków i dwulatków
 • ·klaczy ciężarnych i karmiących
 • ·koni podczas treningu

 

Rozmiary opakowań

Opakowania  1 oraz 5 kg

 

Zalecenia ogólne

Trzymać z dala od dzieci.

Zamykać puszkę po użyciu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Nr partii i termin ważności na opakowaniu.

 

Instrukcja dozowania

Jednostka dozowania mierzy 15 gram.

klacze:

 

podczas 9, 10 i 11 miesiąca ciąży oraz karmienia

3

 

 

źrebięta i młodziaki:

 

wiek 3-6  miesięcy

2

wiek 7-18 miesięcy

3

 

dwulatki podczas sezonu wyścigowego

2

 

starsze konie

do ułatwienia odzyskania formy po wymagającym wyścigu lub ćwiczeniu, przez co najmniej 3 tygodni

 

 

3

 

Źródła:

 

 1. Urist, M.R. (1965) Science 150, 893-899
 2. Seyedin, S.M., Segarini P.R., Rosen D.M., Thompson A.Y., Bentz H., Graycar J. (1987) J. Biol. Chem. , 262, 1946-1949
 3. Bentz H.,  Nathan R.M., Rosen D.M., Armstrong R.W., Thompson A.Y., Segarini P.R., Mathews M.C., Dasch J.R., Piez K.A., Seydin S.M. (1989) J. Biol. Chem., 264, 20805-20810

 

CANZOGLYCAN TM

 

Wyprodukowany przez CANZO Products&Trading Ltd.

CH-4010 Bazylea, Szwajcaria

 

VIPAnimal.pl - dystrybucja w Polsce.

 

ENGLISH

CANZOGLYCAN™

Nature’s own substances to help skeletal development in performance horses

Introduction

The skeleton is one of the largest bodysystems and allows for movement and stature in man and animal alike. Until quite recently , the skeletal system was supposed to be a bradytrophic or static structure, undergoing hardly any metabolic changes. The development of new methods to elucidate biochemical processes and ultrastructural morphology1) have shown that neither cartilage nor bone represent inert structures, but quite contrary, these are tissues with specific functions and specific properties.

Articular cartilage

Articular cartilage is avascular as well as aneural. It consists of a matrix and one unique celltype, the chodrocytes. During the growth period, chrondrocytes produce ample matrix substance into which they remain embedded for life. In adult life, chrondrocytes are responsible for the metabolism of specific components of the matrix – cartiliganeous collagens and proteoglycans. This fact must be borne in mind since chondrocytes cannot divide phenotypically in adult tissue. Thus maintenance of the structure and functionability of these cells play a decisive and enable a frictionfree movement of articulations. 2)

Bone tissue

Bone is a very dynamic tissue, continually being remodeled by means of a complicated interplay between osteoclasts and osteoblasts. A disturbance between the interactions of these two celltypes causes bone defects which may lead to skeletal deformities and an impairment of mobility. Moreover, the skeleton is a major depot for calcium and other minerals, which are being released upon demand.

Why Canzoglycan?

During the last two months of gestation as well as during the growth period, bone formation and remodeling are at their peak. When there is an insufficient supply of minerals and other bone nutrients during this period of skeletal growth, metabolic bone disorders are to be expected. These metabolically induced  disorders ( developmental orthopaedic traumata ) are diagnosed rather regularly among foals and young stock during periods of rapid growth. To withstand the rigours of training and racing, optimal bone formation and mineralization are of great importance. Structurally resilient bone requires specific nutrients which must be available from the organism.

Product Profile and Biological Availability

Canzoglycan is a biological preparation containing all proteins, minerals and biological factors essential for sound bone development. 3) The combination of these factors constitutes its superiority to pure calcium supplementation. The basic materials used in the manufacture of Canzoglycan are hydrolysed animal proteins, peptides and minerals all ezplicitly tested and released for human consumption. The end product contains all bone ingredients in the correct physiological ratio.

The organic fraction in Canzoglycan consists of collagens, proteoglycans, specific bone proteins  and polypeptides such as growth factors and osteocalcin. Canzoglycan is manufactured by a pharmaceutical process, developed to safeguard the mineral structures and the organic components of the starting materials. The microcrystaline form of calcium and phosphor ensure a slow and sustained release of these factors over a longer period of time.

Pharmacologically, this slow release is of importance – it prevents high plasma fluctuactions of minerals which can overload renal capacities, and avoids hormonal disbalances such as overshoots of PTH.

Calcium released from Canzoglycan is absorbed trough the intestinal mucosa with the aid of organic transport molecules. Absorbed calcium appears in the serum in the form of protein-bound Ca and ionized Ca++.

Significance of osteogenic factors in  Canzoglycan.

Modern diagnostic techniques have brought to light that microlesions or stressfractures are a common cause for lamenesses in race horses and other performance hoses alike. In these cases , the osteogenic factors in Canzoglycan, which induce a rapid and complete healing of bone lesins with the formation of a solid , thoroughly mineralized callus, is of great importance. The organic fractions in the preparation not only have a positive influence on the metabolism of bone cells, but also on mesenchymal cells. Canzoglycan stimulates the metabolism of:

-          fibroblasts (tendons, tendonsheaths, synovial membranes)

-          chondrocytes ( cartiliganeous tissues )

-          ostaoblasts (skeletal structures )

The  combined positive influence on all periarticular structures makes Canzoglycan a useful tool in the prevention of metaboliuc juvenile skeletal disorders and the treatment of microlesions.

Summary

Canzoglycan is a biological preparation. Incorporating all bone minerals in their correct physiological rato in combination with collageneous substances, proteoglycans and peptides/proteins. It is manufactured by a pharmaceutical process, developed to safeguard the mineral structures and the organic components of the starting materials

Formula

Proteoglycan-Hydroxyapatite-Ossein Complex                    92%

Excipient ad.                                                                   100%

Ingredients

Protein, crude

30,73%

Fat, crude

1,75%

Fibre, crude

1,10%

Ashes, crude

56,80%

Water

=< 3,27%

Calcium

20,00%

Phosphorus

2,10%

Magnesium

2,20%

Sodium

0,00%

 

The product is recommended for use in:

-          foals

-          yearings and two year olds

-          pregnant and lactating broodmares

-          horses in training

Packsizes

1 and 5 kg packs

Keep out of reach of children.

Close tin after use. To be kept in a cool dry place.

Batch Nr and exp. date on packaging.

 

Feeding Instructions

Level measures of 15 grams.

Broodmares:

 

During 9th, 10th and 11th month of gestation and during lactation

 

3

 

Foals and yearlings:

 

3-6 months of age

2

7-18 month of age

3

 

Two year olds during racing season

2

 

Older horses

To help recovery after a particular strenuous race ar exercise, for a minimum period of 3 weeks

 

 

3

 

References:

 1. Urist, M.R. (1965) Science 150, 893-899
 2. Seyedin, S.M., Segarini P.R., Rosen D.M., Thompson A.Y., Bentz H., Graycar J. (1987) J. Biol. Chem. , 262, 1946-1949
 3. Bentz H.,  Nathan R.M., Rosen D.M., Armstrong R.W., Thompson A.Y., Segarini P.R., Mathews M.C., Dasch J.R., Piez K.A., Seydin S.M. (1989) J. Biol. Chem., 264, 20805-20810

 

Cazoglycan TM

Is a product of CANZO Products&Trading Ltd.

CH-4010 Basle, Switzerland

VIPAnimal.pl distribution in Poland

 

 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl